รอง นรม. พลเอกประวิตร ฯ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ สอส. และสภาประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1

31 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 6 คณะเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่สภาเครือข่าย ประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค

ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่สภาเครือข่าย ประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค จำนวน 6 คณะ ดังนี้ 1) คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ 2) คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 3) คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ 4) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร 5) คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และ 6) คณะอนุกรรมกรรกลั่นกรองวาระการประชุม เสนอคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีย้ำเป้าความสำคัญของการประชุม เพื่อพิจารณาขอเรียกร้องขอให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค ปัญหาที่ดินและป่าไม้ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำ ปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร ขอให้ที่ประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของของสภาเครือข่ายประชาชน (สอส.) และสภาประชาชน 4 ภาค ด้านที่ดินและป่าไม้ พร้อมกำหนดมาตรการหรือหารือแนวทางการจัดหาที่ดินทำกินอย่างเป็นรูปธรรม ทุกภาคส่วนต้องร่วมติดตาม ประสาน สนับสนุนหรือเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน และสภาประชาชน 4 ภาค จากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมต่อไป

-------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก