นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "การสร้างสรรค์พลังแห่งการทำงานเป็นทีม"

28 พฤษภาคม 2562

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. (เดิม) นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "การสร้างสรรค์พลังแห่งการทำงานเป็นทีม" ซึ่งโครงการดังกล่าวฯจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเลขาธิการ และกองงานนายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีของการทำงานเป็นทีมระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการผู้บริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของผู้บริหารและองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

โปรดเลือก