นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

28 ตุลาคม 2562

วันนี้ (28 ตุลาคม 62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และได้รับเกียรติจากนางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่่ายบริหาร เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงาน และภารกิจของกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ และพนักงานราชการใหม่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่

โปรดเลือก