คำสั่งคณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ อำนวยการ วิทยากร และรักษาความปลอดภัย

15 พฤษภาคม 2562

เปิดอ่านรายละเอียด