รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โครงการศึกษาดูงานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล และจังหวัดสระบุรี

5 สิงหาคม 2565

วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ทำเนียบรัฐบาล นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โครงการศึกษาดูงานติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ทำเนียบรัฐบาลและจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน และนางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม โดยมุ่งหวังว่าโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะทำให้ทราบความก้าวหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และการรับฟังปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะจากผู้แทนส่วนราชการ ประชาชน จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โดยกิจกรรมในช่วงเช้า (5 สิงหาคม 2565) ได้รับเกียรติจาก นางสาวสรยา ยศยิ่งยง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากร ร่วมบรรยาย เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ช่วงบ่าย (5 สิงหาคม 2565) เป็นกิจกรรมการศึกษาดูงานลงพื้นที่รับฟังการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค พร้อมด้วยนางสาวจันจิรา นาคภูมิ พัฒนาการอำเภอหนองแค เป็นวิทยากรบรรยาย ผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอหนองแค ณ ห้องประชุมอำเภอหนองแค ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี (6 สิงหาคม 2565) ช่วงเช้าเป็นการศึกษาดูงานและรับฟังการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจและตลาดชุมชน ตลาดหัวปลี (ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค) และผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยมี นางสาวนารีรัช อุทัยแสงสกุล ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสระบุรี และประธานตลาดหัวปลี พร้อมด้วย นายอัศวิน ไขรัศมี กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมจิตอาสา (ปลูกผัก) ณโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ตลาดหัวปลี

ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการศีกษาดูงานในครั้งนี้มุ่งความสำเร็จในการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ ต่อไป

โปรดเลือก