สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 33/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาล จำนวน 1 ระบบ

24 พฤษภาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด