สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 36/2565 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โครงการซื้อระบบศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Operation Center using SOAR Platform) จำนวน 1 โครงการ

3 สิงหาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด