สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ 29/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการรัฐฟังฉัน BCG Model

29 เมษายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด