ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์พรมที่เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป

2 มิถุนายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด