นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการสรุปประเด็นด้วย Mind Map"

29 มีนาคม 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.45 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการสรุปประเด็นด้วย Mind Map" โดยโครงการอบรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งบุคลากรจำเป็นต้องรู้วิธีคัดกรองข้อมูล (Data) เพื่อให้ได้ประเด็นสำคัญ (Key Topics) แล้วเชื่อมโยงเข้าด้วยกันให้เป็นแผนภาพความคิด (Thought Model) นำไปสู่ความเข้าใจ ทั้งนี้ การเรียนรู้เทคนิคการสรุปประเด็นด้วย “Mind map” เป็นการฝึกใช้สมองทั้งสองซีกอย่างเป็นระบบ ช่วยในการจดจำเนื้อหา เชื่อมโยงและสรุปประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะและความสามารถในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีอย่างมืออาชีพต่อไป

โปรดเลือก