คำสั่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ 50/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล

30 มีนาคม 2562

เปิดอ่านรายละเอียด