นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

29 ตุลาคม 2562

วันนี้ (29 ตุลาคม 62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 215 อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ และพนักงานราชการใหม่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าใจสภาพแวดล้อมการทำงานใน สลน. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ยุทธศาสตร์ นโยบายของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญ ของภารกิจ ตลอดจนทราบถึงโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ มีทัศนคติที่ดี และแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 14 ราย แบ่งเป็น ข้าราชการ 6 ราย และพนักงานราชการ 8 ราย

โปรดเลือก