ร่าง ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระจกด้านหน้ารถยนต์ (ชนิดกันกระสุน) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 สิงหาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด