ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Information Officer : CIO

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
นางสาวดวงสุดา ศรียงค์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เลขที่ 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Email : duangsuda.syg@thaigov.go.th