ที่ปรึกษา พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ื วิชชารยะ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


 นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์


 นายปสันน์ เทพรักษ์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ


  ว่าง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน


  ว่าง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านประสานกิจการภายในประเทศ


 นายสุรพล สันตยานนท์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านสังคม


 นายสุจินต์ เพชรเนียน
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านสังคม