วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอำนวยการและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : อำนวยการ ประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พันธกิจที่ 2 : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศสำหรับกระบวนการตัดสินใจสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ