ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ การจ้างทำของที่ระลึก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 14 อาคาร ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2562)

ร่าง ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 14 อาคาร ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/10/2562)

ประกาศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) (11/10/2562)

สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 38/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 300 เควีเอ 12/24 เควี 416/240 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ติดตั้องประจำอาคาร 20 (30/09/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 14 อาคาร ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/2562)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน กันยายน 2562 (16/10/2562)

เดือน สิงหาคม 2562 (30/08/2562)

เดือน กรกฎาคม 2562 (31/07/2562)

เดือน มิถุนายน 2562 (30/06/2562)

เดือน พฤษภาคม 2562 (31/05/2562)

เดือน เมษายน 2562 (30/04/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์สำหรับภารกิจการส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส และคณะ (19/11/2562)  

จ้างทำของที่ระลึก จำนวน 5 รายการ (07/11/2562)

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 14 อาคาร ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดืนอ มกราคม - กันยายน 2563 (31/10/2562)

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก และสำนักงาน ก.พ. (30/09/2562)

เช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สื่อข่าว และผู้มาติดต่อทำเนียบรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30/09/2562)

เช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30/09/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (18/11/2562)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (13/09/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (26/08/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (07/08/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (31/07/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (24/07/2562)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางนงนุช ธนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1) 

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน สลน. ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายบรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมเตรียมการสุดยอดอาเซียนเกาหลี ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ ห้อง 210 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประธีป กีรติเลขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงระเบียบและคู่มือคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 2

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ สลน. ณ ห้อง 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

อ่านทั้งหมด