ข่าวทำเนียบรัฐบาล

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ร่าง ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/04/2564)

ประกาศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) (26/04/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจอแสดงภาพ LED ห้องประชุม 301 จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (21/04/2564)

สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 18/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 ซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งประจำอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อาคาร 44) จำนวน 1 ตัว (07/04/2564)

สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 17/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ซื้อระบบชุดประชุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ (30/03/2564)

สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 16/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (30/03/2564)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2564 (01/04/2564)

กุมภาพันธ์ 2564 (01/03/2564)

มกราคม 2564 (01/02/2564)

ธันวาคม 2563 (04/01/2564)

พฤศจิกายน 2563 (01/12/2563)

ตุลาคม 2563 (01/11/2563)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 4 ชุด (30/04/2564)

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (24/02/2564)

ซื้อจอแสดงภาพ LED ห้องประชุม 301 จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (19/02/2564)

ซื้อระบบชุดประชุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ (02/02/2564)

ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/01/2564)

การจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งประจำอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อาคาร 44) จำนวน 1 ตัว (19/01/2564)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (19/03/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (12/03/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านต่างประเทศ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (16/02/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (19/01/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (14/01/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (03/12/2563)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี (ฌปก.นร.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 2502 ตึกบัญชาการ 2

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและประสานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสาระสนเทศด้านการติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. ณ ห้องประชุม2503 ตึกบัญชาการ 2

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลน. คร้ังที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลตามมาตราฐานทางจริยธรรม ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประชุมหารือข้อราชการ การดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชัน/แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้บริการหรือให้ข้อมูลแก่ประชาชน ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

อ่านทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (25/03/2564)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการและแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) กรณีบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการหรือจัดกิจกรรมในทำเนียบรัฐบาล (18/02/2564)

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 (17/11/2563)

คำแปล พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 (17/11/2563)

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 (update ล่าสุด) (17/11/2563)

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล กรณีที่นายกรัฐมนตรีรักษาการ/รักษาการร่วม/ไม่มีผู้รักษาการ (25/02/2563)

ดูทั้งหมด