ข่าวทำเนียบรัฐบาล

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์ สำหรับภารกิจการส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสและคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/11/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ การจ้างทำของที่ระลึก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/11/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 14 อาคาร ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/11/2562)

ร่าง ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 14 อาคาร ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/10/2562)

ประกาศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) (11/10/2562)

สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 38/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 300 เควีเอ 12/24 เควี 416/240 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ติดตั้องประจำอาคาร 20 (30/09/2562)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (01/10/2562)

เดือน กันยายน 2562 (30/09/2562)

เดือน สิงหาคม 2562 (30/08/2562)

เดือน กรกฎาคม 2562 (31/07/2562)

เดือน มิถุนายน 2562 (30/06/2562)

เดือน พฤษภาคม 2562 (31/05/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร บริเวณทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา และสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (03/12/2562)

จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (03/12/2562)

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 3 อาคาร (ตึกสันติไมตรี ตึกไทยคู่ฟ้า และตึกภักดีบดินทร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) (02/12/2562)

จ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์สำหรับภารกิจการส่งเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส และคณะ (19/11/2562)

จ้างทำของที่ระลึก จำนวน 5 รายการ (07/11/2562)

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 14 อาคาร ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดืนอ มกราคม - กันยายน 2563 (31/10/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (18/11/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (13/09/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (26/08/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (07/08/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (31/07/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (24/07/2562)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1) 

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ณ ห้อง 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุม เรื่อง ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตึกสันติไม่ตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล

อ่านทั้งหมด