ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดงานเลี้ยงอาหารละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮศ. 1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/05/2562)

ร่าง ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดทำเนียบรัฐบาล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/05/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 59 รายการ (13/05/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งาน และหมดความจำเป็นในการใช้ราชการ จำนวน 5 รายการ (10/05/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพห้องผลิตรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/05/2562)

ร่าง ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภายในองค์กร จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/04/2562)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน มีนาคม 2562 (31/03/2562)

เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (28/02/2562)

เดือน มกราคม 2562 (31/01/2562)

เดือน ธันวาคม 2561 (31/12/2561)

เดือน พฤศจิกายน 2561 (30/11/2561)

เดือน ตุลาคม 2561 (31/10/2561)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างจัดงานเลี้ยงอาหารละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮศ. 1440 (14/05/2562)

การจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภายในองค์กร 8 ระบบของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (29/04/2562)

จ้างตกแต่งประดับไฟฟ้าแสงสว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (24/04/2562)

จ้างจัดทำและติดตั้งซุ้มประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมรื้อถอน (24/04/2562)

ระบบโทรทัศน์วงจรปิดทำเนียบรัฐบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (26/02/2562)

จ้างทำ LINE Official Account เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐบาลเชิงรุก (13/02/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (05/04/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (11/03/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับโอนข้าราชการ (01/02/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (21/01/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (07/01/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25/12/2561)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมการพัฒนางานติดตามนโยบายรัฐบาล ในระบบ Cloud Official ของกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ กปม. ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ในสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ "ออมเงินได้ ใช้เงินดี ชีวีมีสุข" ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมแผนงานด้านภารกิจต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ กทม. เรื่อง การจัดเตรียมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

อ่านทั้งหมด