วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างจัดทำกรอบรูปไม้แกะสลักประดับกระจกวาว พ่นสีอุตสาหกรรมทองวาว จำนวน 2 กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/07/2562)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำระบบแสง สี เสียง งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/07/2562)  

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจอ LED แบบ SMD ขนาด 4.8 เมตร x 1.92 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/07/2562)

สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จ้างจัดทำโต๊ะหมู่บูชา แท่นรองกราบ แท่นรองเข่า โต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพร (08/07/2562)

สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 23/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 จ้างซ่อมแซมชุดโต๊ะหมู่บูชา (งานลงรักปิดทอง) ตึกสันติไมตรี (08/07/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างประดับตกแต่งไฟฟ้ารวมหม้อแปลงชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/07/2562)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน พฤษภาคม 2562 (31/05/2562)

เดือน เมษายน 2562 (30/04/2562)

เดือน มีนาคม 2562 (31/03/2562)

เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (28/02/2562)

เดือน มกราคม 2562 (31/01/2562)

เดือน ธันวาคม 2561 (31/12/2561)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างจัดทำกรอบรุปไม้แกะสลัก ประดับกระจกวาว พ่นสีอุตสาหกรรมทางวาว จำนวน 2 กรอบ (15/07/2562)  

ค่าจ้างจัดทำและติดตั้งซุ้มประดับถวายความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ด้านหน้าตึกสันติไมตรี จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมรื้อถอน (15/07/2562)  

จ้างจัดทำและติดตั้งซุ้มประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานสโมสรสันนิบาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ โถงกลางตึกสันติไมตรี จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมรื้อถอน (11/07/2562)

การจัดซื้อจอ LED แบบ SMD ขนาด 4.8x1.92 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จอ (10/07/2562)

จ้างทำระบบแสง สี เสียง งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 งาน (05/07/2562)

จ้างประดับตกแต่งไฟฟ้า รวมหม้อแปลงชั่วคราว (25/06/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (01/07/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25/06/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (21/06/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (05/04/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (11/03/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับโอนข้าราชการ (01/02/2562)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวมาลินี แซ่เอา ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้เงิน และสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการ สลน. ณ ห้อง 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1) 

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียติ ฯ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1 )

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากล้องวงจรปิด ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการถวายความปลอดภัยในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1

อ่านทั้งหมด

เชื่อมโยงข้อมูลที่น่าสนใจ