ข่าวทำเนียบรัฐบาล

ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) (08/07/2563)  

สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 14/2563 ลว. 29 มิถุนายน 2563 โครงการปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ขนาด 40 kVA พร้อมแบตเตอรี่ และระบบแจ้งเตือนการทำงาน จำนวน 1 ระบบ (30/06/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/06/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้งในโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับห้องประชุมต่าง ๆ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/06/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/06/2563)

สัญญาซ์้อขาย สัญญาเลขที่ 12/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 81 เครื่อง (17/06/2563)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน พฤษภาคม 2563 (31/05/2563)

เดือน เมษายน 2563 (30/04/2563)

เดือน มีนาคม 2563 (31/03/2563)

เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (29/02/2563)

เดือน มกราคม 2563 (31/01/2563)

เดือน ธันวาคม 2562 (31/12/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 50 เครื่อง (19/06/2563)

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ในโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับห้องประชุมต่างๆ จำนวน 1 ระบบ (22/05/2563)

จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ระบบ (22/05/2563)

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร 1 ระบบ (22/04/2563)

โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 2 ชุด (15/04/2563)

โครงการปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ขนาด 40kVA พร้อมแบตเตอรี่ และระบบแจ้งเตือนการทำงาน จำนวน 1 ระบบ (15/04/2563)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (17/06/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (24/03/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (12/02/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (20/12/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (12/12/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (18/11/2562)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายบรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ณ ห้องนารี 2 ตึกนารีสโมสร

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการการจัดทำ Dash Board ณ ห้องประชุม210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ (งบประมาณ ปี ๖๔) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือทำเนียบรัฐบาล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 2502 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2

อ่านทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล กรณีที่นายกรัฐมนตรีรักษาการ/รักษาการร่วม/ไม่มีผู้รักษาการ (25/02/2563)

ประกาศรายชื่อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (14/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (14/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพระข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (14/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง-เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง (14/02/2563)

ดูทั้งหมด