วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/10/2563)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/10/2563)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ (27/10/2563)  

สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 จ้างวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 องค์ พร้อมติดตั้ง (21/10/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/10/2563)

ประกาศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) (19/10/2563)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน กันยายน 2563 (30/09/2563)

เดือน สิงหาคม 2563 (31/08/2563)

เดือน กรกฎาคม 2563 (31/07/2563)

เดือน มิถุนายน 2563 (30/06/2563)

เดือน พฤษภาคม 2563 (31/05/2563)

เดือน เมษายน 2563 (30/04/2563)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ (30/09/2563)

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (29/09/2563)

งานจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ (งานจ้างทำชุดรับแขกหลุยส์ จำนวน 3 ชุด) (29/09/2563)

จ้างทำของที่ระลึก จำนวน 2 รายการ (25/09/2563)

จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21/09/2563)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 65 เครื่อง (16/09/2563)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25/09/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (11/09/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (08/09/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของ สลน. (26/08/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (21/07/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (20/07/2563)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายบรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมเตรียมการเข้าร่วม การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมที่เกี่ยวข้องของ นรม. ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

อ่านทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล กรณีที่นายกรัฐมนตรีรักษาการ/รักษาการร่วม/ไม่มีผู้รักษาการ (25/02/2563)

ประกาศรายชื่อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (14/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (14/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพระข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (14/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง-เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง (14/02/2563)

ดูทั้งหมด