ข่าวทำเนียบรัฐบาล

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 12/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ระบบเสียงห้องรับรอง จำนวน 1 ระบบ (27/11/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/11/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/11/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/11/2563)

สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาเลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (30/10/2563)

สัญญาจ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง สำหรับอาคารต่าง ๆ ภายในความดูแลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สัญญาเลขที่ 6/2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (30/10/2563)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน กันยายน 2563 (30/09/2563)

เดือน สิงหาคม 2563 (31/08/2563)

เดือน กรกฎาคม 2563 (31/07/2563)

เดือน มิถุนายน 2563 (30/06/2563)

เดือน พฤษภาคม 2563 (31/05/2563)

เดือน เมษายน 2563 (30/04/2563)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

งานจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ (งานจ้างทำชุดรับแขกหลุยส์ จำนวน 3 ชุด) (12/11/2563)

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ (30/09/2563)

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (29/09/2563)

งานจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ (งานจ้างทำชุดรับแขกหลุยส์ จำนวน 3 ชุด) (29/09/2563)

จ้างทำของที่ระลึก จำนวน 2 รายการ (25/09/2563)

จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21/09/2563)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (03/12/2563)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (26/11/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25/09/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (11/09/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (08/09/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของ สลน. (26/08/2563)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา10.00 น. นางชนิดา เกษมศุข ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา14.00 น. นางดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา14.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา13.30น. นางชนิดา เกษมศุข ทปษ.นรม. ฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานปรับปรุงอาคาร (Smart Office)ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา15.00น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ของ สลน. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำใน สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

อ่านทั้งหมด