ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวมาลินี แซ่เอา ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้เงิน และสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการ สลน. ณ ห้อง 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1

   

 
 • วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียติ ฯ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1

   

 
 • วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1 )

   

 
 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากล้องวงจรปิด ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการถวายความปลอดภัยในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1

   

 
 • วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการของ กนย. ณ ห้อง 210 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลน. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)