ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน

   

 
 • วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ณ ห้อง 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุม เรื่อง ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตึกสันติไม่ตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล

   

 
 • วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลน. ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางนงนุช ธนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน สลน. ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)