ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการที่ได้รับจัดจ้างใหม่ ของ สลน. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายบรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ณ ห้องนารี 2 ตึกนารีสโมสร

   

 
 • วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการการจัดทำ Dash Board ณ ห้องประชุม210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณ (งบประมาณ ปี ๖๔) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)