ปฏิทินกิจกรรม

 
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมการพัฒนางานติดตามนโยบายรัฐบาล ในระบบ Cloud Official ของกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ กปม. ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ในสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ "ออมเงินได้ ใช้เงินดี ชีวีมีสุข" ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมแผนงานด้านภารกิจต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2

   

 
 • วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ กทม. เรื่อง การจัดเตรียมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานล่วงหน้า ณ ห้อง 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

   

 
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:30 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ตึกภักดีบดินทร์

   

 
 • วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้อง 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง )

   

 
 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)