นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” โครงการสานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยสู่ความยั่งยืน

12 กันยายน 2561

วันนี้ (12 ก.ย.61) เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” ขององค์กรภาคเอกชนรายใหม่ที่จะร่วมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาสู่ความยั่งยืน จำนวน 21 องค์กร และเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561” ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ - CONNEXT ED พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “การศึกษากับการเตรียมคนไทยในอนาคต” ให้กับผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความสำคัญในการผลึกกำลังจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ด้วยรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดย 1 ในกลไกสำคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนไทยในอนาคต คือ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ซึ่งขับเคลื่อนผ่านโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน : CONNEXT ED (Leadership Program for Sustainable Education) โดยริเริ่มก่อตั้งขึ้นจาก 12 องค์กรเอกชนไทย ในการร่วมมือสร้างรูปแบบการพัฒนา “ผู้นำรุ่นใหม่” ร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาไทยใน “โรงเรียนประชารัฐ” ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันโครงการสานพลังประชารัฐ (E5) - CONNEXT ED ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือจาก 12 องค์กรเอกชน สู่การพัฒนา 3,315 โรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ (ในระยะที่ 1) และพร้อมขยายเพิ่มเติมให้ครบ 15% ตามแผนการดำเนินงานในระยะที่ 2 ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคเอกชนรายใหม่อีกกว่า 20 องค์กร ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานภาครัฐ นายศุภชัย เจียรวนนท์ หัวหน้าคณะทำงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน 21 องค์กรภาคเอกชนผู้ร่วมสนับสนุน (New Partners) โครงการฯ และสื่อมวลชน ณ ห้องแพลนนารี่ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ “การศึกษากับการเตรียมคนไทยในอนาคต” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า รู้สึกมีความยินดีที่ได้มาร่วมงานวันนี้ โดยได้เห็นถึงความตั้งใจจริงและการแสดงออกของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ซึ่งได้คิดริเริ่มและดำเนินการให้เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะหาแนวทางรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน คือ Stronger Together ด้วยการก้าวไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนประเทศในหลายด้าน รวมไปถึงในเรื่องของการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะการศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศของทุกประเทศในโลกนี้ โดยการดำเนินการโครงการสานพลังประชารัฐ - CONNEXT ED ถือเป็นหลักชัยที่จะร่วมกันต่อสู้กับความไม่รู้ให้กับประชาชนและคนในประเทศได้เกิดความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิต เป็นต้น ขณะเดียวกันวันนี้ต้องมีการพัฒนาคนในประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ของโลก ซึ่งปัจจุบันคนในประเทศไทยมีทั้งกลุ่มคนที่อยู่ใน 1.0 2.0 และ3.0 รวมทั้งไปอยู่ในกลุ่ม 4.0 แล้วบางส่วน อีกทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนในประเทศให้มีความรู้เท่าทันการใช้สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อโชเชียลมีเดีย และเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสามรถรองรับวิกฤตต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า วันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย โดยร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในประเทศ โดยเฉพาะด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครู โรงเรียน นักเรียน ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนของประเทศอย่างมากในการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อให้คนไทยมีความพร้อมต่อการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลได้วางแผนและกำหนดไว้สำหรับเด็กและคนรุ่นต่อไปซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาทุกด้านของประเทศ

พร้อมทั้ง นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวฝากให้โครงการสานพลังประชารัฐ - CONNEXT ED ดำเนินการในเรื่องของโรงเรียนผู้นำ เพื่อพัฒนาคนและบุคลากรของประเทศให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีกระบวนการสร้างการเรียนรู้ทั้งระบบตั้งแต่ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง โดยเฉพาะครูในปัจจุบันต้องเป็นครูรุ่นใหม่ที่มีความรอบรู้ และมีการศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาให้ทันกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยกล่าวย้ำถึงเรื่องของการสร้างคนดีและคนเก่งของประเทศโดยเฉพาะคนดีนั้น จะต้องดีทั้งกาย วาและใจ พร้อมกล่าวชื่นชมโครงการสานพลังประชารัฐว่าเป็นการสานพลังด้วยใจของทุกคนจากทุกภาคส่วนในสังคมในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดตามแนวทางประชารัฐ

รวมทั้ง นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำงานตามยุทธศาสตร์รวมพลังร่วมกันสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยไปด้วยกันโดยการเชื่อมโยง”ผู้เรียน”กับ “ตลาดงาน” หรือ Demand & Supply อุปสงค์และอุปทานที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง หรือปริมาณและความต้องการมีความเหมาะสมสอดคล้องกันและตรงกับความต้องการของตลาด โดยชื่นชมผู้นำรุ่นใหม่ “School Partner” ทุกคนที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องแสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาของไทยอย่างมีคุณภาพในโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ และเชื่อมั่นว่าพลังของผู้นำรุ่นใหม่ “School Partner” กว่า 900 คน ที่อยู่ที่นี่ จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับประเทศได้ด้วยความศรัทธา เชื่อมั่น และการนำศักยภาพ และความตั้งใจของทุกคนลงมือทำอย่างเต็มที่ พร้อมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ และใช้โอกาสที่ได้รับในวันนี้ส่งต่อไปยังเด็กเยาวชนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณการรวมพลังของภาคเอกชนกว่า 34 องค์กรในวันนี้ที่มาแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” ได้อย่างเข้มแข็งและมีความต่อเนื่อง รวมทั้งขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ คณะทำงานภาคเอกชนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา (E5) – CONNEXT ED ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่ร่วมกันสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาการศึกษาของไทย โดยเชื่อมั่นว่าหากมีการดำเนินการทุกอย่างทั้งหมดเป็นไปตามแผนที่วางไว้คาดว่าต่อจากนี้อีก 5 ปีประเทศไทยจะแข็งแรงมากขึ้น จึงขอฝากให้ทุกคนร่วมกันดำเนินการและขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่จะร่วมกันผนึกกำลังให้ได้ โดยต้อง “รู้เรา รู้ชอบ รู้รอบ ชอบพัฒนา” ให้เป็นไปได้ทุกช่วงวัย มีหลักคิดที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และรวมกันสร้างองค์กรของทุกคนให้เป็นองค์กรที่คนมีส่วนร่วมซึ่งจะทำให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรเหล่านั้น เกิดความรักในบริษัทและองค์กรของตนเองทำให้บริษัทและองค์กรขับเคลื่อนต่อไปได้อันจะส่งผลดีโดยรวมต่อประเทศ เพื่อร่วมกันเดินหน้าและเข้มแข็งไปด้วยกัน Stronger Together โดยไม่ทิ้งประชาชนกลุ่มใดไว้ข้างหลัง

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่เกียรติยศแสดงความขอบคุณ ผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ระยะที่ 1 และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการโรงเรียนประชารัฐก่อนเดินทางกลับ


---------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก