คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถขอได้ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ใช่หรือไม่คะ

12 มิถุนายน 2562

คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถขอได้ที่กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 4248 ค่ะ

โปรดเลือก