รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561

2 ตุลาคม 2561

วันนี้ (1 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 สรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานจัดทํา (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... ตามที่มติคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 มอบหมายให้ คณะกรรมการนโยบายอวกาศฯ พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานต่าง ๆ และคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษากฎหมายอวกาศ ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการ อวกาศ พ.ศ. .... เพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

โดยสาระสำคัญของ (ร่าง) พรบ.กิจการอวกาศฯ ฉบับนี้ มีขอบเขตครอบคลุมกับกิจการอวกาศที่ยังไม่มีอยู่ภายใต้กฎหมายใดหรือยังไม่มีหน่วยงานใดทํามาก่อน เช่น การจดทะเบียนวัตถุอวกาศ การจัดการอุบัติเหตุทางอวกาศ การสร้างดาวเทียมและวัตถุอวกาศ เป็นต้น ส่วนที่มีการดําเนินการอยู่แล้วยังเป็นของหน่วยงานเดิม เช่น คลื่นความถี่, วงโคจร, Landing right, อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มีลักษณะยุทธภัณฑ์

ทั้งนี้ (ร่าง) พรบ.กิจการอวกาศฯ ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ในวาระประชุมครั้งหน้า จากนั้นจึงจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป


.......................................................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก