ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20 กันยายน 2564

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก