รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

8 พฤศจิกายน 2565/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019044.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019043.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019042.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019041.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019040.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019039.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019038.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019037.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019036.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019035.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019034.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019033.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019032.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019031.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019030.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019029.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019028.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019027.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019025.JPG

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.30 น. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายหัวข้อ “วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง และนโยบายการบริหารงาน ของ สลน.” และนางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร บรรยายหัวข้อ “ภารกิจของ สลน. และประสบการณ์ทำงานราชการ” วัตถุประสงค์โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ และพนักงานราชการใหม่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจ การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกแดง) ทำเนียบรัฐบาล

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12

ภาพที่ 13

ภาพที่ 14

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

ภาพที่ 17

ภาพที่ 18

ภาพที่ 19

โปรดเลือก