ที่ปรึกษา  นายสุรพงษ์ มาลี
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน
Email : surapong.mal@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 6087


 - ว่าง -
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านประสานกิจการภายในประเทศ
Email : natthriya.tww@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4487


 -ว่่าง-
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Email :
โทรศัพท์ :


  -ว่าง-
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านสังคม
email :
โทรศัพท์ :


  นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านกฎหมาย
Email : varaseit.kan@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 6474