ที่ปรึกษา  นายสุรพงษ์ มาลี
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน
Email : surapong.mal@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 6087


 นางสาวภคนันท์ ศิลาอาสน์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านประสานกิจการภายในประเทศ
Email : pakanan.sil@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4315


  นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านกฎหมาย
Email : varaseit.kan@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 6474


 นางณัฐยา อัชฌากรลักษณ์
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
ด้านยุทธศาสตร์
Email : nuttaya.ach@thaigov.go.th
โทรศัพท์ : 0-2288-4000 ต่อ 4428