ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (เป็นกิจกรรมฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร) เรื่องใหม่ [O40(3)]