สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะส่วนราชการระดับกรม มีผลการประเมิน ITA เรื่องใหม่ ลำดับที่ 102 เท่ากับร้อยละ 89.21 อยู่ในระดับ A