สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะส่วนราชการระดับกรม มีผลการประเมิน ITA เรื่องใหม่ ลำดับที่ 71 เท่ากับร้อยละ 87.31 อยู่ในระดับ A