ขอเชิญรับชมวีดีทัศน์ ITA 2019: คุณธรรมและความโปร่งใสในสายตาของคนไทย (INTEGRITY & TRANSPARENCY THROUGH THE EYES OF THAIS) กดที่นี่