คำถาม – คำตอบ (ที่พบบ่อย) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560คลิกที่นี่