เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 คลิกที่นี่