นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการผลผลิต เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกรอย่างยั่งยืน

24 พฤศจิกายน 2565

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) ภายหลังเป็นประธานในพิธี KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกรอย่างยั่งยืนผลผลิตมันสำปะหลังปีการผลิต 2565 /66 โดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด ขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม มีตลาดรับซื้อแน่นอน ได้รับเงินปันผลเพิ่ม รู้และเข้าใจช่องทางออนไลน์ของธนาคาร และสามารถจัดการหนี้ได้ตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการขาดทุน ช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ได้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการเกษตร

จากนั้น นายกรัฐมนตรีชมผลิตภัณฑ์ขิงแปรรูป โดยกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขาม โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรตะกอนขี้นาคแผนใหม่ ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผักสลัด ผักชี ผักกาด และผักพื้นเมืองโดยวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่อง และกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 459 บ้านเตาไหเหนือ โครงการข้าวรักษ์โลก BCG model ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาข้าวอย่างยั่งยืนตามแนวทางของรัฐบาล โดยสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีชมการสาธิตตัวอย่างการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงสภาพการเก็บรักษา ประโยชน์จากการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี และลักษณะเมล็ดพันธุ์ข้าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้โดรนเพื่อการเกษตร และการสาธิตโรงสีข้าวชุมชน นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ โดยเกษตรกรสามารถลงทะเบียนผ่านศูนย์ข้าวชุมชนระดับหมู่บ้านได้ทั่วประเทศ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าว และเกษตรกรทุกครัวเรือนทั่วประเทศไทยมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสำหรับการเพาะปลูกและขยายพันธุ์ในอนาคต

“นายกรัฐมนตรีชื่นชมผลการดำเนินงานที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและประชาชน ได้ร่วมมือกันพัฒนา ขับเคลื่อน และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการพัฒนา วิจัย และแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นการเปิดโอกาสใหม่ในการนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสู่ตลาดระดับโลกได้มากขึ้นด้วย” นายอนุชาฯ กล่าว

โปรดเลือก