รมต.นร.อนุชาฯ ประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565

30 กันยายน 2565

วันนี้ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 666 ศูนย์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐที่มีการให้บริการด้วยความ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยในปี พ.ศ. 2559 ถึง 2564 ที่ผ่านมามีหน่วยงานของรัฐที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 5,299 ศูนย์ และได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว จำนวน 2,351 ศูนย์ สำหรับปี พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานของรัฐที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 1,491 ศูนย์ และคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นรองประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 10 คณะ ทำหน้าที่ในการตรวจประเมินมาตรฐานดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะอนุกรรมการฯ จึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ Video Conference มาปรับใช้ในการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 666 ศูนย์ แบ่งเป็นมาตรฐาน จำนวน 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับเป็นเลิศ หรือ สีทอง หมายถึง หน่วยงานมีการเพิ่มเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับให้บริการด้วยระบบดิจิทัล สะดวกทุกที่ทุกเวลา จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลสวนปรุง
2. ระดับก้าวหน้า หรือ สีเงิน หมายถึง หน่วยงานมีการเพิ่มเติมนวัตกรรม ให้บริการสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่าย และเทคโนโลยีในการให้บริการ จำนวน 79 ศูนย์ เช่น สำนักงานที่ดิน สำนักงานขนส่ง ศูนย์ดำรงธรรม สรรพสามิต โรงพยาบาล ธนาคาร การไฟฟ้า การประปา คลังจังหวัด บังคับคดี ประกันสังคม พาณิชย์จังหวัด สำนักงานเขต ห้องสมุด องค์การมหาชน ทะเบียนอำเภอ และสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว เป็นต้น
3. ระดับพื้นฐาน หรือ สีฟ้า หมายถึง หน่วยงานมีการให้บริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย จำนวน 584 ศูนย์ เช่น สำนักงานที่ดิน สำนักงานขนส่ง บังคับคดี ศูนย์ดำรงธรรม ธนาคาร ประกันสังคม ทะเบียนอำเภอ โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข การไฟฟ้า การประปา สรรพสามิต และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดให้มีพิธีมอบโล่และตราขึ้นในวันนี้ ซึ่งโล่และตราการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จะเป็นสิ่งย้ำเตือนให้ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนา ปรับปรุง และรักษามาตรฐานในการให้บริการได้ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก โดยแสดงให้เห็นถึง “การบูรณาการให้บริการด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความสามัคคีขององค์กรในการที่จะพัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการประชาชนไปสู่เป้าหมายตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก” และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวกจะเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ประชาชนได้เห็นว่าจะต้องได้รับการให้บริการที่มีมาตรฐานด้วย ความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย

โปรดเลือก