พิธีมอบเกียรติบัตรการประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี สลน.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6 กันยายน 2566

ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องอเนกประสงค์ (SPM Hall)
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) ได้กรุณาให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี สลน.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นายสุรพงษ์ มาลี) กล่าวรายงาน ศปท. การจัดงานดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” (ระดับกอง) และบุคลากรที่ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็น “คนดี ศรี สลน.” มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสริมให้คนดีศรี สลน. เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
​​ในโอกาสนี้ท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม)ได้เน้นย้ำว่าด้วยสถานะของการเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี การพัฒนา สลน. “เป็นองค์กรคุณธรรม” และการพัฒนาบุคลากรทุกคนทุกระดับให้มีคุณธรรมและจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้อกำหนดทางจริยธรรม ทั้งเรื่องที่ควรปฏิบัติ (Dos) และข้อห้าม (Don’t) ตามที่ สลน. กำหนด ถือเป็นเรื่องที่ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้ สลน. “เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน เน้นประโยชน์สาธารณะ และมีความเป็นกลางทางการเมือง” แล้วยังเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้ สลน. บรรลุวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” อีกด้วย​​สุดท้าย ศปท. โดยกลุ่มงานจริยธรรมขอเชิญชวนให้บุคลากร สลน. ร่วมกันขับเคลื่อน สลน. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น (ระดับกระทรวง) ต่อไป

ภาพที่ 2 (KEN_3937.jpg)

ภาพที่ 3 (KEN_3953.jpg)

ภาพที่ 4 (KEN_3555.jpg)

ภาพที่ 5 (KEN_3831.jpg)

ภาพที่ 6 (KEN_3840.jpg)

ภาพที่ 7 (KEN_3540.jpg)

ภาพที่ 8 (KEN_3545.jpg)

ภาพที่ 9 (KEN_3528.jpg)

โปรดเลือก