นายกฯ มอบโยบาย-ทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล พร้อมมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 65 “DG Awards 2022” แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง

30 พฤศจิกายน 2565

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (30 พ.ย.65) เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน มอบโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล พร้อมมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “ DG Awards 2022” แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายนายกรัฐมนตรี และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยไป โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “ DG Awards 2022” ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง จำนวน 53 รางวัล แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ (1) รางวัลพัฒนาการดีเด่น จำนวน 5 รางวัล (2) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านบุคลากรดิจิทัล จำนวน 5 รางวัล (3) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) จำนวน 5 รางวัล (4) รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จำนวน 19 รางวัล (5) รางวัลท้องถิ่นดิจิทัลจำนวน 3 รางวัล (6) รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด (7) รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม จำนวน 10 หน่วยงาน และ (8) รางวัลสำหรับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (CEO) จำนวน 1 รางวัล

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล โดยแสดงความยินดีและชื่นชมหน่วยงานที่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022” ในความมุ่งมั่นตั้งใจที่ทุกคนให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงานให้สอดรับกับการเป็นสังคมดิจิทัลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมดำเนินไปบนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการพัฒนาด้านดิจิทัลในบริบทต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชน ต้องปรับรูปแบบการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยต่อประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะการคำนึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ภาครัฐมีความก้าวหน้าด้านดิจิทัลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้การจัดอันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGDI ประจำปี 2565 ของไทยมาอยู่ในลำดับต้น ๆ ของโลกและอาเซียน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนในการนำนโยบายของรัฐบาลแปลงไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานภาครัฐว่า ปัจจุบันสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้มากขึ้น ประชาชนสามารถตรวจสอบเครดิตบูโร ค่าน้ำ ค่าไฟ ข้อมูลผู้ประกันตน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เช็กใบสั่งจราจรผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “ทางรัฐ” และยังสามารถออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติและสร้างบำนาญวัยเกษียณได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มกลางสำหรับภาคธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์ “Biz Portal” การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ “GDX” และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเว็บไซต์ “data.go.th” อย่างไรก็ดี หน่วยงานภาครัฐยังคงต้องร่วมมือกันขยายผล และต่อยอดการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการผ่านแพลตฟอร์มกลางให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ต้องบริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ทั้ง อบต. เทศบาล และ อบจ. ก็ต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการรัฐในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น ควบคู่กับต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงาน ทุกระดับด้วย

รวมทั้ง นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายถึงการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นย้ำให้ทุกคนให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ (1) จะต้องมุ่งเน้นการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (2) ต้องเร่งยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (3) ต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ (4) ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการผ่านแพลตฟอร์มกลาง

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังย้ำว่านอกจากการเร่งขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันนำข้อมูลและผลความสำเร็จของการประชุมเอเปก หรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ครั้งที่ 29 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ผ่านมา ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้ตามเป้าหมายและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนและสังคมได้เห็นถึงความสำคัญและรับรู้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว หรือ โมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Model) ของประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการสร้างความเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในต้อนท้าย นายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผ่านการกำหนดมาตรฐานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญและการจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คือ “บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน” เพื่อมุ่งยกระดับการให้บริการที่ตอบสนองประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำ การเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ การสร้างความโปร่งใส ที่เน้นการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชนโดยไม่ต้องร้องขอ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเป็นภาครัฐที่ปรับตัวทันการณ์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 จะช่วยอำนวยการทำงานของภาคราชการ โดยปลดล็อคข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และให้นำผลการสำรวจและข้อเสนอแนะที่ DGA ส่งกลับไปยังหน่วยงานไปปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศต่อไป

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่ได้รางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “ DG Awards 2022” ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาลด้วย

โปรดเลือก