จ้างเอกชนดำเนินงานในลักษณะการจ้างบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ของกองการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

30 ตุลาคม 2560

เปิดอ่านรายละเอียด