รัฐบาลให้ความสำคัญจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ มอบรองนายกรัฐมนตรี 5 ท่านกำกับ11 แผนงาน

30 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่ประเทศไทยได้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2560 การดำเนินงานของรัฐบาลในมิติต่างๆได้เดินตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งรวมถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันประเทศให้ไปถึงเป้าหมาย

สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบปฏิทินงบประมาณไปแล้วนั้น โดยสำนักงบประมาณได้พิจารณาถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น และได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จำนวน 11 แผนงาน ที่ต่อเนื่องจากปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบของ ครม. เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 65 และ ครม.ยังได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี 5 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการดังกล่าว

รวมถึงมีหน้าที่และอำนาจในการบริหาร กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง ปราศจากการทุจริต บูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารรายจ่ายบูรณาการ รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีและ ครม. มอบหมาย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รายละเอียดการมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี 5 ท่าน ให้เป็นผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ทั้ง 11 แผนงาน มีดังนี้

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จำนวน 3 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

2.นายวิษณุ เครืองาม จำนวน 2 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล จำนวน 2 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และ แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ จำนวน 2 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และ แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

5. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ จำนวน 2 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โปรดเลือก