ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1. จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์พร้อมเครื่องปรับอากาศและงานตกแต่งภายในอื่น ๆ 2. จ้างประดับตกแต่งไฟฟ้ารวมหม้อแปลงชั่วคราว

18 มิถุนายน 2562

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก