ไทยกับ EJF พร้อมร่วมมือ เพื่อความยั่งยืนทางทะเลในทุกระดับ

8 ตุลาคม 2562

วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงกลาโหม นายสตีฟ เทรนท์ (Mr. Steve Trent) ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิ Environmental Justice Foundation (EJF) เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการสนทนาดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณ EJF ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ตลอด 4 ปี รัฐบาลได้ดำเนินการปฏิรูปการทำประมงอย่างครบวงจร โดยย้ำความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนทางทะเลในทุกระดับ และนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศ IUU-Free ต่อไป

ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิ EJF ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมชื่นชมความก้าวหน้าของไทยในการแก้ปัญหา IUU ภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรี โดย EJF พร้อมร่วมมือกับรัฐบาลไทย ซึ่งความสำเร็จของไทยที่ผ่านมาถือเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาประมง IUU ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงการแก้ไขปัญหา IUU ว่าจะต้องอาศัยความร่วมมือในทุกระดับ ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ได้ผลักดันแนวคิดการจัดตั้ง ASEAN Network for Combatting IUU Fishing (ASEAN IUU Network) ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้นำอาเซียนได้เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการประมงที่ยั่งยืนในภูมิภาค และแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU ร่วมกัน

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการปฏิรูปแรงงานในภาคประมง โดยยึดหลักมนุษยธรรมและความรับผิดชอบ โดยล่าสุด ไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมงแล้วในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว ในขณะเดียวกัน เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ไทยได้ออก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ซึ่งมุ่งคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงและป้องกันการบังคับใช้แรงงาน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการอนุวัตอนุสัญญาดังกล่าวด้วย

ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณ EJF ที่ได้เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลตลอดมา พร้อมหวังว่า รัฐบาลไทยกับ EJF จะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

โปรดเลือก