รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6 มีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก