ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นายสุรพงษ์ มาลี) นำบุคลากร สลน. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

15 ธันวาคม 2566

วันนี้ (15 ธันวาคม 2566) เวลา 13.00 – 16.30 น. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นายสุรพงษ์ มาลี) นำบุคลากร สลน. จำนวน 25 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม ด้านการเกษตร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสังคม เพื่อให้บุคลากรของ สลน. เกิดความตระหนักรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

กิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สลน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มีเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคลากร

โปรดเลือก