รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางสาวดวงสุดา ศรียงค์) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการ “ส่งเสริมให้นำหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน” ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 สิงหาคม 2565

วันนี้ (2 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสัมมนาโครงการ “ส่งเสริมให้นำหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน” โดยนายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านกฎหมาย รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมสัมมนา และมีนางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม โดยมี นางสาวกมลภรณ์ พรมปัน วิทยากรจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้บรรยาย หัวข้อ “การนำหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน” แก่ผู้เข้าอบรมสัมมนา ทั้งนี้ โครงการอบรมสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยส่งเสริมให้บุคลากรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีค่านิยมร่วมต้านการทุจริต มีจิตสาธารณะ แยกผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม นำหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

โปรดเลือก