พลเอก ประวิตรฯ เห็นชอบเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อรักษาระบบนิเวศและให้เป็นแหล่งทำกินแก่ประชาชน พร้อมกำชับหน่วยงานเดินหน้าตามแผนแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

22 พฤษภาคม 2563

วันนี้ (22 พ.ค.63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าร่วมประชุมผ่านวิดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สรุปประเด็นดังนี้

ที่ประชุมได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยประธานกล่าวถึงความสำคัญของป่าชายเลน โดยเฉพาะโครงการป่าชายเลนที่ดำเนินการปลูกป่าชายเลน สามารถเพิ่มป่าชายเลนในหลายพื้นที่ ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ กลายเป็นแหล่งทำมาหากินให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย พร้อมกันนี้ ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ซึ่งได้รับพันธุ์ไม้จำนวน 2 ชนิด คือ โปรงออสเตรเลีย จำนวน 100 ฝัก จากออสเตรเลีย และโกงกาง จำนวน 40 ฝัก จากญี่ปุ่น รวมถึงพันธุ์ไม้หายากและพันธุ์ไม้ทั่วไปภายในประเทศ 10 ชนิดด้วยกัน ซึ่งคาดว่าสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จะจัดตั้งแล้วเสร็จในปี 2566 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว ให้แก่ประชาชนได้ศึกษาพันธุ์ไม้หายาก

โอกาสนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยยึด 4 แนวทาง คือ การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประกอบการพิจารณางบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแก่สำนักงบประมาณ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณา ร่างระบบกลุ่มหาดประเทศไทย รวมทั้งการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ด้วย
.................
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก