รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) ประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สลน. เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี ของ สลน. (พ.ศ. 2566 - 2570)”

2 กันยายน 2565

วันนี้ (2 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สลน. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี ของ สลน. (พ.ศ. 2566 - 2570)” โดยมี นายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน ประธานคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการระยะห้าปี ของ สลน. (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการทำงาน มองเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้า กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยประชุมจัดเป็นรูปแบบการบรรยายให้ความรู้ และแบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ สลน. และอำนวยการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

โปรดเลือก