รองนรม. วิษณุฯ เป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

11 กันยายน 2562

วันนี้ (11 กันยายน 62) เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดและมอบนโยบายการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ และกรอบการทำงานของผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer: CCEO)

โดยมีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงานคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์และเร่งรัดการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน และกำหนดให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้นำการขับเคลื่อน การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานความร่วมมือ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวน 16 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์และบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาลกับส่วนราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล และมอบนโยบาย (Chief Complaint Executive Officer : CCEO) ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งจัดระบบการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การจัดการระบบการทำงานถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าความทุกข์ของประชาชนในบางพื้นที่อาจจะมีความคล้ายกัน จึงต้องมีการเก็บข้อมูลของประชาชนไว้อย่างเป็นขั้นตอน เจ้าหน้าที่จะต้องมีการฝึกทักษะ ศักยภาพ ที่สำคัญจะต้องมีใจรักในการทำหน้าที่นี้ด้วยบริหารเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องต่างๆมาผ่านกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบหน่วยงานเดียวอาจแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมดจึงต้องมีการบูรณาการความร่วมมือ การบริการจัดการจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะข้อมูลสารเทศ ที่เป็นBig Data เพื่อป้องกันแก้ไขได้อย่างเป็นระบบนำไปสู่การแก้ปัญหา 16 หน่วยงาน และ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการทำงานยกระดับการให้บริการประชาชน ให้มีความสื่อสาร รวดเร็ว ตรงจุด ขอบคุณทุกหน่วยงานและหวังว่าในอนาคตจะมีหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น การลงนามในครั้งนี้ตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ และการมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยที่ความทุกข์ของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรม

จากนั้นได้ รองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างผู้บริหาร 17 หน่วยงาน และถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทิ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สคบ. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กระทรวงยุติธรรม และ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมบังคับคดี

...............................................................
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก