รอง นรม.พล.อ.ประวิตรฯ ติดตามสถานการณ์ผักตบชวาและวัชพืช สั่งการทุกหน่วยงานรวมถึงภาคประชาชน เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายนนี้

20 พฤษภาคม 2563

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทรงคนอง ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช และตรวจเยี่ยมการทำงานเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝนปี 2563

สําหรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดนครปฐม ปี 2563 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ จํานวน 29 โครงการ วงเงินงบประมาณ 636 ล้านบาท ได้แก่ เขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบป้องกันนํ้าท่วม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประตูระบายน้ำ เป็นต้น เมื่อพัฒนาเสร็จแล้วจะมีพื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ เพิ่มแนวป้องกันตลิ่งได้ 15.925 กิโลเมตร มีพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันน้ำท่วม 13,225 ไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์ 13,961 ครัวเรือน ขณะเดียวกัน ยังมีโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562-63 (มติ ครม. 7 ม.ค. 2563) จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 6 ล้านบาท มีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 0.14 ล้าน ลบ.ม. เช่น ขุดเจาะบ่อบาดาล ซ่อมแซมระบบประปา เป็นต้น

ในส่วนของการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีการจัดตั้งสถานีดักผักตบชวาและวัชพืช จํานวน 5 จุด ได้แก่ 1. บริเวณวัดโพธิ์ 2.วัดบางพระ 3. วัดไทยาวาส 4. วัดทรงคนอง และ 5. วัดบางช่างเหนือ ด้วยเรือกําจัดผักตบชวาแบบสายพาน และแบ็คโฮแบบลงโป๊ะ อย่างละ 1 ลํา โดยในบริเวณพื้นที่สถานีและบริเวณพื้นที่สะสมของผักตบชวาหนาแน่น จะมีการเพิ่มเครื่องจักรเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหา ในการเปิดทางน้ำที่เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง สําหรับพื้นที่รับผิดชอบ แม่น้ำท่าจีนในจังหวัดนครปฐม ได้มีการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชไปแล้ว ในปีงบประมาณ 2562 จํานวน 404,941 ตัน และเริ่มต้นปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบันกําจัดได้จํานวน 230,780 ตัน ทั้งนี้ การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชเป็นหนึ่งในมาตรการขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในการบริหารจัดการน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเปิดทางน้ำ ให้น้ำสามารถไหลเวียนได้สะดวกในฤดูฝน อีกทั้งยังเป็นการรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำให้อยู่ค่ามาตรฐาน

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายว่า ผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำเป็นปัญหาที่รัฐบาลใส่ใจให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา พร้อมติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และในวันนี้สืบเนื่องจากการประชุมกำหนดแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝนปี 2563 ได้มอบหมายให้ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบพื้นที่ที่มีการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำเชื่อมโยงตามรายงานการสำรวจของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) จำนวน 25 จุด ทั้งนี้ จากการสำรวจของ GISTDA พบการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำเชื่อมโยงเพิ่มเติมในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 19 จังหวัด พบการสะสมของผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 128 จุด โดยได้มอบหมายให้ 4 หน่วยงานหลักรับผิดชอบทำงานร่วมกับภาคประชาชน เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน

รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอุปกรณ์เครื่องมือในการดูแลแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เพื่อไม่ให้ผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางการไหลระบายของน้ำและป้องกันบรรเทาปัญหาน้ำล้นตลิ่งชัน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ริมน้ำและใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำ สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บผักตบชวาด้วยเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์ที่รัฐบาลสนับสนุน ขอให้จังหวัด นายอำเภอ รวมถึงหน่วยงานปกครองกำชับให้มีการดำเนินการจัดเก็บให้เป็นกิจวัตรประจำอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมรายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อประเมินผลและความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนการใช้สารจุลินทรีย์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชนั้น ขอให้คำนึงถึงระบบนิเวศ และความปลอดภัยของสัตว์น้ำ และแหล่งน้ำในระยะยาวด้วย ขอให้ทดสอบถึงมาตรฐานว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยจริง รวมถึงขอให้ช่วยกันสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ประชาชนเพื่อนำมาช่วยกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่อไป

เสร็จแล้ว รองนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาและการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จากนั้นได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่กำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมกล่าวทักทายชาวชมรมคนริมน้ำและท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสามพรานที่ได้นำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรให้ท้องถิ่นที่ มาปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำท่าจีน ก่อนจะเดินทางกลับ

----------------------
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก