นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รอง ลธน.บ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ สลธ. ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สลน.

29 สิงหาคม 2566/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024048.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024047.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024046.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024045.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024044.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024043.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024042.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024041.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024040.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024039.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024038.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024037.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024036.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024035.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024034.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024033.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024032.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024031.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024029.JPG

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รอง ลธน.บ. ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ สลธ. ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สลน. พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ในการนี้ นางชนิดา เกษมศุข ผช.ลธน และนางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผช.ลธน. ได้ร่วมเป็นเกียรติและร่วมการประชุมด้วย ณ The Grace Amphawa Resort จ. สมุทรสงคราม
การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานของ สลธ. และปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของ สลธ. และถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สลน. ที่เกี่ยวข้อง ลงสู่หน่วยงานภายในของ สลธ. เพื่อให้ผู้อำนวยการกลุ่มนำไปถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคคลในกลุ่ม พร้อมทั้งจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗ ต่อไป
ภาคแรกของการประชุม เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่วิทยากรได้ออกแบบจากการวิเคราะห์ผลสำรวจ “Empathy mapping” เพื่อปรับกระบวนทัศน์ของผู้เข้าร่วมประชุมให้พร้อมเปิดใจเรียนรู้ ฝึกการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การประสานงาน การคิดบวก การเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ วัดจุฬามณี และวัดบางกุ้ง การทำบุญตักบาตรทางเรือ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “ปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ”
ภาคที่สอง เป็นการชี้แจงแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ของ สลน. (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนที่ยุทธศาสตร์ของ สลน. และของ สลธ. ให้บุคลากร สลธ. ได้รับทราบและมีความเข้าใจในความเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ของตน จากนั้น ผอ.กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้นำเสนอเป้าหมาย ตัวชี้วัดของกลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอด ซึ่งนางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รอง ลธน.บ. ประธานการประชุม ได้อธิบายให้ความรู้เพิ่มเติม ช่วยแก้ไขปรับปรุงเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการทำงานของ สลธ. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพที่ 2 (18.jpg)

ภาพที่ 3 (17.jpg)

ภาพที่ 4 (16.jpg)

ภาพที่ 5 (15.jpg)

ภาพที่ 6 (14.jpg)

ภาพที่ 7 (13.jpg)

ภาพที่ 8 (12.jpg)

ภาพที่ 9 (11.jpg)

ภาพที่ 10 (10.jpg)

ภาพที่ 11 (9.jpg)

ภาพที่ 12 (8.jpg)

ภาพที่ 13 (6.jpg)

ภาพที่ 14 (5.jpg)

ภาพที่ 15 (4.jpg)

ภาพที่ 16 (3.jpg)

ภาพที่ 17 (2.jpg)

ภาพที่ 18 (7.jpg)

ภาพที่ 19 (1.jpg)

โปรดเลือก