นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2562 โดยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

19 กันยายน 2562

วันนี้ (19 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ก่อนการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ และถ่ายภาพคู่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงฯ ที่จะครบเกษียณอายุราชการฯ ณ บริเวณโถงตึกไทยคู่ฟ้า
โดยในที่ประชุม นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 และกล่าวขอบคุณส่วนราชการต่างๆ ที่ได้สนับสนุนการทำงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการสนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรี และอำนวยการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีในทุกๆ ภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

โปรดเลือก