รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายประทีป กีรติเรขา) พร้อมคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย งาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

8 พฤศจิกายน 2565/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019056.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019055.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019054.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019053.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019052.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019051.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019050.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019049.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019048.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019047.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0019/00019045.JPG

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2565) เวลา 16.00 น. นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย งาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ภริยา เป็นประธาน เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย และสืบทอดประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

โปรดเลือก