บอร์ด คทช. ไฟเขียวขับเคลื่อน One Map พื้นที่กลุ่มที่ 2 เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา

22 กันยายน 2565

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญผลการประชุม ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานของทุกหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย และให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ พร้อมย้ำการดำเนินงานของทุกหน่วยงานต้องมีการวางแผนให้ชัดเจน และสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมทฤธิ์และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน กำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,483 พื้นที่ 70 จังหวัด 5,792,144-3-44.75 ไร่ ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 370 พื้นที่ 1,179,476 -0-13.86 ไร่ จัดคนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 76,453 ราย ใน 338 พื้นที่ และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วใน 271 พื้นที่

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ได้แก่
1) เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดินตามผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งดำเนินการ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

2) เห็นชอบการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และให้กรมป่าไม้ดำเนินการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ถาวร โดยพิจารณาถึงพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ได้จำแนกไปแล้ว และที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งเห็นชอบการเสนอเรื่องขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 เรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมทั้งประเทศ โดยเรื่องที่ราษฎรร้องเรียนให้เพิกถอนเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดได้รับเรื่องไว้แล้ว รวมถึงเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 ที่เกี่ยวข้อง ให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติยกเลิกหรือมีข้อสั่งการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและจัดทำกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ถาวรเสนอคณะอนุกรรมการจัดที่ดินเพื่อพิจารณาต่อไป

3) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
(พ.ศ. 2566-2570) ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะแรก (ระยะ 5 ปี) สามารถที่จะเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานตามกรอบนโยบายและแผนด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) เป็นแผนปฏิบัติการฯ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ในระยะ 5 ปี โดยดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายหลัก 4 ด้าน ของนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2580) ได้แก่ ด้านการสงวนหวงห้ามที่ดินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และด้านการบูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างมีเอกภาพ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ที่ดินและทรัพยากรดินสามารถใช้ประโยชน์และให้บริการเชิงนิเวศได้อย่างยั่งยืน มีการใช้ประโยชน์อย่างมีดุลยภาพและคุ้มค่า เกษตรกรมีขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการกระจายตัวของการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมมากขึ้น รวมถึงการมีระบบบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่มีศักยภาพสูง มีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565เกี่ยวกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ของพื้นที่กลุ่มที่ 2 จำนวน 11 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครสวรรค์ ระยอง (ยกเว้นกรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง) ลพบุรี ศรีสะเกษ และจังหวัดสระบุรี) และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป.

โปรดเลือก