ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) โครงการ การจ้างรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์สำหรับภารกิจการส่งเสด็จสมเด็จพระสันตปาปาฟรันซิสและคณะ

18 พฤศจิกายน 2562

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก